سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
محقق 
1365/01/01 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز دایرة المعارف فقه اهل بیت(ع) 
محقق 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
موسسه احیاء آثار امام خمینی(ره)در گروه زمان و مکان 
محقق 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مدرسه امام خمینی(ره) 
مدیریت گروه فقه و اصول 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگى ولى فقیه در وزارت جهاد 
جانشین مرکز، معاونت پزوهش،سردبیرى فصلنامه« فرهنگ جهاد» 
1374/07/01 
 
علمى،اجرائى 
همکاری 
دانشگاه امام صادق (ع) 
مدیر گروه فقه مبانى حقوق 
 
 
اجرائى 
همکاری 
فصلنامه علمى تخصصى طلوع 
سردبیر 
 
 
علمى،اجرائى 
تدریس 
دانشگاه فردوسى مشهد 
مدرس 
1359/07/01 
1360/07/01 
--- 
تدریس 
مدرسه عالى تربيتى و قضايى طلاب قم 
مدرس 
1371/07/01 
1372/07/01 
--- 
تدریس 
مجتمع آموزش عالى 
مدرس 
1373/07/02 
1378/07/01 
--- 
تدریس 
دانشگاه امام صادق (ع) 
مدرس 
1380/07/01 
 
معارف اسلامي، منطق، فقه 
تدریس 
مدرسه عالى امام خمينى(قدس سره)  
مدرس 
1380/07/01 
 
--- 
تدریس 
حوزه علميه قم و مدارس مختلف آن 
مدرس 
1361/07/01 
 
المنطق،معالم الاصول،قواعد فقه